Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 4 – Hạch toán sửa chữa lớn tài sản cố định

Bài tập kế toán kinh tế tài chính 1 – bài 4 – Hạch toán sửa chữa lớn tài sản cố định – Có giải thuật cụ thể

Kế toán Việt Hưng sẽ liên tục san sẻ với những bạn 1 số Bài tập kế toán kinh tế tài chính 1 tương quan đến tài sản : Bài 4 – Hạch toán sửa chữa lớn tài sản cố định
Tham khảo :
Chuẩn mực kế toán số 06 – Thuê tài sản

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 3 – Hạch toán thanh lý tài sản cố định

Đề bài .

Tại một doanh nghiệp sản xuất trong tháng 12 có tình hình về TSCĐ như sau :

Số dư đầu tháng:

TK 335 : 40.000.000 đ ( trích CP sửa chửa lớn TSCĐ X ở phân xưởng SX )
TK 2413 : 10.000.000 đ ( CP sửa chửa lớn TSCĐ X )

Trong tháng có các nghiệp vụ phát sinh:

1. Xuất công cụ ( loại phân chia 1 lần ) để sửa chửa nhỏ TSCĐ ở phân xưởng sản xuất 400.000 đ
2. Sửa chữa lớn TSCĐ X, ngân sách sửa chữa gồm có :
– Xuất phụ tùng sửa chữa thay thế : 14.000.000 đ
– Tiền mặt : 200.000 đ
– Tiền công thuê ngoài phải trả chưa thuế : 15.000.000 đ ( thuế GTGT 10 % ) TSCĐ X đã sửa chữa xong, chuyển giao và đưa vào sử dụng. Kế toán sử lý khoản chênh lệch giữa ngân sách trích trước và ngân sách thực tiễn phát sinh theo đúng pháp luật .
3. Sửa chửa đột xuất 1 TSCĐ Y đang sử dụng ở bộ phận bán hàng, ngân sách sửa chữa gồm có :
– Mua ngoài chưa trả tiền một số ít chi tiết cụ thể để sửa chữa thay thế giá chưa thuế 8.000.000 đ, thuế GTGT 10 % .
– Tiền công thuê ngoài phải trả chưa thuế 1.600.000 đ, thuế GTGT 10 % .
– Công việc sửa chữa đã triển khai xong, chuyển giao và đưa vào sử dụng, ngân sách sửa chữa được phân chia làm 4 tháng, mở màn từ tháng này .
4. Sửa chữa tăng cấp văn phòng công ty, số tiền phải trả cho người nhận thầu 66.000.000 đ, trong đó thuế GTGT 6.000.000 đ. Cuối tháng việc làm sửa chữa đã xong, kết chuyển ngân sách làm tăng nguyên giá TSCĐ .
5. Ngày 31/12, kiểm kê phát hiện thiếu một tài sản cố định hữu hình, nguyên giá 18.000.000 đ, đã hao mòn 3.000.000 đ, chưa rõ nguyên do .

Yêu cầu :

Định khoản những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh trên .

Bài giải

1 .
Nợ TK 627 : 400.000
Có TK 153 : 400.000
2 .
Nợ TK 2413 : 14.000.000
Có TK 152 : 14.000.000
Nợ TK 2413 : 200.000
Có TK 111 : 200.000
Nợ TK 2413 : 15.000.000
Nợ TK 133 : 1.500.000
Có TK 331 : 16.500.000
Nợ TK 335 : 39.200.000
Có TK 2413 : 39.200.000 = 14.000.000 + 200.000 + 15.000.000 + 10.000.000
Nợ TK 335 : 800.000 = 40.000.000 – 39.200.000
Có TK 627 : 800.000
3 .

Nợ TK 2413:   8.000.000

Nợ TK 133 : 800.000
Có TK 331 : 8.800.000
Nợ TK 2413 : 1.600.000
Nợ TK 133 : 160.000
Có TK 331 : 1.760.000
Nợ TK 142 : 9.600.000
Có TK 2413 : 9.600.000 = 8.000.000 + 1.600.000
Nợ TK 641 : 2.400.000
Có TK 142 : 2.400.000 = ( 9.600.000 : 4 )
4 .
Nợ TK 2413 : 60.000.000
Nợ TK 133 : 6.000.000
Có TK 331 : 66.000.000
Nợ TK 211 : 60.000.000
Có TK 2413 : 60.000.000
5 .
Nợ TK 1381 : 15.000.000
Nợ TK 214 : 3.000.000
Có TK 211 : 18.000.000
Tham khảo :
Khóa học thực hành thực tế kế toán dành cho sinh viên
Bài tập kế toán kinh tế tài chính 1 – bài 3 – Hạch toán thanh lý tài sản cố định
Bài tập kế toán kinh tế tài chính 1 – bài 2 – kế toán kiến thiết xây dựng tài sản cố định
Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những khóa học thực hành thực tế tại Kế toán Việt Hưng. Đặc biệt sau khóa học chúng tôi có tương hỗ tìm việc làm

0
0
Bình chọn

Bình chọn


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Hotline 24/7: O978.922.569