Kinh Dược sư

Kinh Dược Sư là gì ? Kinh này có tên gọi vừa đủ là Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh. Về nguồn gốc, Kinh Dược Sư được dịch từ bản chữ Hán của ngài Huyền Trang .

HIỂU BIẾT VỀ KINH DƯỢC SƯ

1. Phật Dược Sư là ai? 

Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị toàn bộ trọng bệnh phiền não vè thân và tâm của chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi sinh tử khổ đau. Vì Dược Sư Như Lai có bổn nguyện thanh tịnh như vậy nên ánh sáng trong suốt trọn vẹn thanh tịnh như lưu ly vô ngại hiển hiện trên thân của Ngài. Link cụ thể.

2. Ý nghĩa của việc tụng Kinh Dược sư và niệm Phật Dược sư

Vào những ngày đầu năm, hầu hết các chùa đều trì tụng kinh Dược Sư để cầu bình an và giải trừ tật bệnh. Nhưng để hiểu hết “Ý nghĩa của việc tụng kinh dược sư và niệm phật dược sư” không phải phật tử nào cũng hiểu hết được. Link chi tiết.

Bạn đang đọc: Kinh Dược sư

3. Hướng dẫn cách tụng Kinh Dược Sư tại nhà đúng

Tụng Kinh Dược Sư để cầu bình an và giải trừ tật bệnh, tiêu tai nghiệp chướng. Nhưng để hiểu hết ý nghĩa và cách hành trì thần chú Dược Sư không phải Phật tử nào cũng hiểu hết được. Link bài cụ thể.

4. Cách tụng niệm Kinh Dược Sư 

Cõi Phật Dược Sư còn gọi là “ Tịnh Độ ” ở phương Đông về địa lý, và thanh tịnh như lưu ly. Hình ảnh của “ ngọc lưu ly ” gợi cho tất cả chúng ta về một “ cái gương ” phản chiếu, theo niềm tin “ tâm tịnh thì cõi Phật tịnh ”. Link bài viết.

Bây giờ mời bạn tụng cùng chúng tôi:

KINH DƯỢC SƯ

 

NGUYỆN HƯƠNG

Đốt nén tâm hương trước Phật đài, Ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai. Cầu xin quả đât lên bờ giác, Hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đốt nén tâm hương cúng Phật Đà, Lòng thành gởi tận chốn bát ngát. Cầu xin Tam Bảo thường gia hộ, Đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà. Đốt nén tâm hương ở Ta bà, Nhớ lời di huấn Đức Thích Ca. Cầu xin Bồ Tát Tùng Địa Xuất, Thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa. NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT ( 3 lần )

TÁN PHẬT

Tâm Thế Tôn mảy trần không bợn, Thân của Ngài vô tận phước lành. Từ bi cứu khổ độ sanh, Chúng con đảnh lễ chí thành quy y.

LỄ PHẬT

* Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá, Hiện, Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo ( 1 lạy ). * Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư tôn Bồ tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 1 lạy ). * Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Đông phương Giáo chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát, Cứu Thoát Bồ tát, Dược Sư hội thượng Phật Bồ tát ( 1 lạy ).

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước pháp rưới ba ngàn Quan Âm cam lộ cứu trần gian Trời người trong sáng vào pháp giới Lửa đỏ tạo ra sự đóa sen vàng. NAM MÔ THANH LƯƠNG ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT ( 3 lần )

 NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Đà la ni của tâm đại bi vô ngại : Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Nguyện theo Bồ tát Quan Âm, vì Ngài có đủ sức mạnh của tâm đại bi. Con xin quy y với đấng tương hỗ loài người ra khỏi tai nạn thương tâm. Vì Ngài có đủ thần lực nên gọi là Đấng toàn năng. Con xin trì tụng thần chú của Ngài. Thần chú làm cho chúng sanh được an vui quyền lợi. Thần chú rất là thù thắng, vì nó làm cho ác ma không hề tới gần ; thật là linh nghiệm vì nó hoàn toàn có thể tịnh hóa quốc tế sanh tử luân hồi. Hãy tụng Thần chú như sau : Cúi xin Đấng sáng chói, Đấng có trí tuệ sáng chói, Đấng siêu thoát trần gian, Bậc sư tử vương, Bậc Bồ tát vĩ đại ! Xin Ngài hãy ức niệm chơn ngôn, trì tụng chơn ngôn, làm cho chơn ngôn linh nghiệm. Đấng tối thắng, hỡi Đấng tối thắng ! Xin Ngài làm cho thần chú linh nghiệm. Đấng đại tự tại ! Xin Ngài phát huy sức mạnh thần thông tự tại. Xin Ngài phát huy sức mạnh đại tự tại. Đấng không ô nhiễm, Đấng xa rời trần cấu, Đấng có thân hình không ô nhiễm ! Hãy đến, xin Ngài Open. Đấng tự tại trong đời ! Xin Ngài trừ độc tham lam, trừ độc sân hận, trừ độc ngu si tham ái, trừ sạch phiền não nhiễm ô. Đấng sư tử vương ! Xin Ngài Open, tiến lên, hãy tiến lên. Đấng giác ngộ ! Xin Ngài làm cho chúng sanh giác ngộ. Đấng có vừa đủ lòng từ ! Chúng con muốn được thấy Ngài, lạy Ngài. Xin Ngài ban cho an vui niềm hạnh phúc, mọi điều mong ước đều được thành tựu. Bậc thành tựu đệ nhất ! Xin ban cho con thiền định an vui, sức mạnh vô cùng. Đấng thành tựu vĩ đại ! Người mặc giáp đen, mình choàng da hổ, tay cầm hoa sen, tay cầm kim cang, tay cầm pháp loa giác ngộ mọi người, tay cầm tích trượng chiến đấu và cũng thắng lợi, bên tả thì có mãnh thú, bên hữu lại có sư tử trợ lực. Xin ban cho con an vui, niềm hạnh phúc. Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Con xin quy y Bồ tát Quan Âm, toàn bộ tham vọng đều được thành tựu. Thật linh nghiệm, thần chú thật linh nghiệm, thần chú của Đấng toàn năng thật là linh nghiệm. NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT ( 3 lần )

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN CHÚ

Con xin quy mạng đảnh lễ chư Phật nói pháp thanh tịnh vi diệu. Này Hư không ! Hãy uống cạn toàn bộ họa tai, hãy làm sạch toàn bộ họa tai. Này Sức nóng ! Hãy phát hỏa, phát hỏa thiêu đốt tổng thể họa tai, đốt sạch tai ương. Này Tinh tú ! Hãy Open, Open để tiêu trừ họa tai đen tối, làm cho khung trời trong sáng, an lành, thật an lành. NAM MÔ TIÊU TAI GIÁNG KIẾT TƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT ( 3 lần )

TÁN HƯƠNG

Lò hương vừa bén gỗ chiên đàn Khói thơm ngào ngạt khắp trần gian Ba ngàn quốc tế đều thanh tịnh Mười phương chư Phật hiện thân vàng NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT MA HA TÁT ( 3 lần )

 KHAI KINH 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ( 3 lần ) Kính lạy Đức Thế Tôn Quy mạng mười phương Phật Con nay phát đại nguyện Thọ trì kinh Dược Sư

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu khổ tam đồ Nếu có kẻ thấy nghe Đều phát tâm Bồ đề Khi mãn Báo thân này Sanh vào những Tịnh độ. NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT ( 3 lần ) Tôi nghe như vầy, một thuở nọ Đức Phật châu du giáo hóa đến thành Quảng Nghiêm dưới cây tiếng nhạc, cùng với tám ngàn Tỳ kheo, ba vạn sáu ngàn Bồ tát, bát bộ Thiên long, người với quỷ thần, Bà la môn, cư sĩ, quốc vương, đại thần cung kính thỉnh Phật thuyết pháp. Bấy giờ Văn Thù Bồ tát nương Phật thần lực, quỳ gối chắp tay, hướng Phật, bạch rằng : ” Bạch Đức Thế Tôn ! Cúi xin nói rõ thương hiệu, bổn nguyện, công đức thù thắng của những Đức Phật, để cho mọi người theo đó tu hành, được sanh công đức và nêu gương tốt cho chúng đời sau ”. Đức Phật liền bảo : ” Hay thay, hay thay, Văn Thù Sư Lợi ! Ông muốn Ta nói thương hiệu, bổn nguyện, công đức chư Phật cho chúng hữu tình khỏi bị nghiệp chướng buộc ràng, luôn được bình an trong đời Tượng pháp. Ông nên lóng nghe và tâm lý kỹ, ta sẽ vì ông mà nói ”. Văn Thù Sư Lợi Bồ tát bạch rằng : ” Chúng con muốn nghe. Cúi xin Thế Tôn mở lòng chỉ giáo ”. Đức Phật liền bảo : ” Này Văn Thù Sư Lợi, từ đây hướng đến phương Đông cách mười muôn ức cõi nước chư Phật có một quốc tế tên là Tịnh Lưu Ly ; Giáo chủ cõi này là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Mọi người tôn kính, vì Ngài biết rõ thật tướng những pháp, giải được mọi việc xảy ra trong đời và vượt khó khăn vất vả, làm Thầy Trời người, là bậc tôn quý. Khi còn tu hạnh Bồ tát, có phát Mười hai Đại nguyện khiến cho hữu tình cầu chi được nấy. THỨ NHỨT : Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng Bồ đề, hào quang của Ta chiếu khắp vô lượng vô biên quốc tế, khiến chúng hữu tình thấy ánh quang này, thân tâm thanh tịnh, đủ tướng trượng phu, siêng tu Lục độ, rời biển trần khổ, vào chốn Niết Bàn. THỨ HAI : Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng Bồ đề, thân Ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạch trọn vẹn, hào quang tỏa nắng rực rỡ chiếu khắp mười phương. Các chúng hữu tình ở nơi tăm tối cũng thấy thân Ta và được an lành, tùy tâm mãn nguyện. THỨ BA : Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng Bồ đề, dùng trí phương tiện đi lại dạy chúng hữu tình khiến tin lẫn nhau, làm cho dân giàu nước mạnh. THỨ TƯ : Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng Bồ đề, nếu có hữu tình tu theo tà đạo, thì Ta khiến họ trở về chánh đạo. Nếu theo nhị thừa, thì Ta khiến họ cầu Vô thượng giác. THỨ NĂM : Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng Bồ đề, nếu có hữu tình ở trong giáo pháp tu hạnh thanh tịnh, thì Ta khiến họ vừa đủ Tam tụ tịnh giới. Nếu ai hủy phạm mà nghe danh Ta, tâm liền thanh tịnh, không đọa ác đạo. THỨ SÁU : Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng Bồ đề, nếu có hữu tình thân hình hèn nhát, không đủ sáu căn, xấu xí, khù khờ, tai điếc, mắt mù, nói năng ngọng liệu, tay chân tật nguyền, lác hủi, điên cuồng, chịu nhiều khổ não. Nghe được danh Ta, liền được khỏi bệnh, thân hình đoan chánh, trí huệ sáng suốt. THỨ BẢY : Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng Bồ đề, nếu có hữu tình mang bệnh hiểm nghèo, không người cứu chữa, không chỗ cậy nhờ, nghèo cùng khốn khổ. Nghe được danh Ta, liền được khỏi bệnh, thân tâm thanh tịnh, quyến thuộc sum vầy. THỨ TÁM : Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng Bồ đề, nếu có hữu tình mang thân phụ nữ chịu nhiều đau khổ, muốn cầu ra khỏi, nghe được danh Ta, thân tâm thanh tịnh, đủ tướng trượng phu, tiến đến Vô thượng Bồ đề. THỨ CHÍN : Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng Bồ đề, nếu có hữu tình sa vào lưới ma, tà giáo ràng buộc, Ta dùng phương tiện đi lại khai thị cho họ, khiến khỏi đường mê, tu hạnh Bồ tát, chứng quả Vô thượng Bồ đề. THỨ MƯỜI : Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng Bồ đề, nếu có hữu tình do vì vô minh phạm phải sai lầm đáng tiếc, nên bị giam giữ, chịu nhiều đau khổ. Nghe được danh Ta, tổng thể khổ ấy liền được tiêu trừ. THỨ MƯỜI MỘT : Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng Bồ đề, nếu có người nào nghèo cùng, đói khát, vì cầu thức ăn mà tạo nghiệp ác. Nghe được danh Ta, chuyên lòng thọ trì, thì Ta khiến họ có đủ vật thực và dạy pháp Phật, khiến cho họ được Vô thượng Bồ đề. THỨ MƯỜI HAI : Ta nguyện đời sau, khi chứng Vô thượng Bồ đề, nếu có người nào nghèo cùng hèn kém, không có áo mặc, muỗi mòng cắn đốt, nóng lạnh dãi dầu. Nghe được danh Ta, chuyên lòng thọ trì, thì Ta khiến họ có đủ vật dụng, y phục tốt đẹp, của báu dư thừa. ” Lại này Văn Thù Sư Lợi ! Công đức của Phật Dược Sư không hề nghĩ bàn. Vì thế những ông nên khuyên chúng sanh nguyện về cõi Tịnh của Phật Dược Sư. Vĩ cõi Phật ấy, đất bằng lưu ly, cây báu thẳng hàng cũng như Tịnh Độ của Phật Di Đà, là nơi hội ngộ của nhiều Bồ tát Nhứt sanh bổ xứ, dưới sự hướng dẫn của hai Bồ tát Nhựt Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp của Phật Dược Sư. ” Văn Thù Sư Lợi ! Ở quốc tế này lại có nhiều người không biết lành dữ, ôm lòng bỏn sẻn, thiếu hẳn đức tin, không ưa bố thí, tham lam, ích kỷ, cướp đoạt của người. Sau khi qua đời, sanh làm ngạ quỷ, đói khát, khổ sở, nhớ niệm thương hiệu của Phật Dược Sư, sanh lại làm người. Nhờ công đức ấy, nhớ khổ ngạ quỷ, nên hành bố thí, giúp kẻ nghèo cùng, tăng trưởng thiện căn, tu Bồ tát pháp. ” Lại nữa, trong đời ngũ trược, có kẻ phá giới, làm mất chánh kiến, khen mình, chê người, tôn thờ hung quỷ, làm bạn với ma, khi chết lại sa ác đạo. Nếu nghe thương hiệu của Phật Dược Sư, liền khỏi đường mê, bờ giác quay về, xuất gia học đạo, kính thờ Tam Bảo, học rộng nghe nhiều, thành tựu Lục độ cao siêu, chóng lên bờ giác. ” Ở trường hợp khác, nếu bị kẻ ác nhờ cậy quỷ thần, hoặc là phù thủy, yếm đối trù ẻo, khổ sở vô cùng. Nếu tụng Dược Sư tiêu tai thần chú, thì kẻ hung tàn cũng phải hiền lành và phát lòng thành quy y Tam Bảo. ” Nếu có Phật tử tu theo Tịnh độ pháp môn, nhưng chưa quyết tâm, đến lúc mạng chung mà nghe tên tuổi NAM MÔ DƯỢC SƯ PHẬT, DƯỢC SƯ PHẬT, thì cũng sẽ được Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Quán Thế Âm Bồ tát, Đắc Đại Thế Bồ tát, Vô Tận Ý Bồ tát, Bảo Đàn Hoa Bồ tát, Dương Vương Bồ tát, Dược Thượng Bồ tát, Di Lặc Bồ tát, từ khắp mười phương chỉ lối đưa đường đến ao Thất bảo, sanh trong sen báu của Phật Di Đà, hoặc lên cõi trời, đời đời hưởng phước. Tuổi trời khi hết, sanh lại làm nhân gian, làm Chuyển luân vương, được người tôn kính. Bốn phương yên tĩnh, không có ác ma, khuyến hóa mọi nhà siêng tu thập thiện, ba nghiệp thanh tịnh, đủ tướng trượng phu. ” Lại này Văn Thù Sư Lợi ! Sau khi thành đạo, Đức Phật Dược Sư phát tâm đại từ, liền vào Chánh định, hóa Phật trên đỉnh, thuyết Đà la ni Thần chú Tiêu tai, khiến cho ba cõi bốn loài không còn những bệnh quái ác. Nếu chư Bồ tát sanh ở đời sau, gặp bệnh nan y, nên trì chú này vào bát nước sạch, không có vi trùng, cho bệnh nhân dùng, liền được khỏe mạnh. Bồ tát đa hạnh làm thuốc cứu người, phước nhiều vô lượng, hiện đời được người kính trọng ; chết lại theo Phật Dược Sư, tinh tấn siêng tu, sẽ thành Vô thượng Chánh giác ”. Bấy giờ Văn Thù Bồ tát xin Phật truyền bá kinh này, giải ách trừ tai, cứu đời mở đạo. Đức Phật lại bảo : ” Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao, rải hoa dâng hương, đốt đèn tục mạng. Giữ tâm thanh tịnh, không giận, không buồn, thương xót chúng sanh, khởi tâm cứu hộ cứu nạn. Luôn nhớ bổn nguyện công đức của Phật Dược Sư, đọc tụng, suy tư, dạy người làm phước, thì được công đức không hề nghĩ bàn. ” Nếu ở trần gian, vượt núi băng ngàn, luôn gặp tai nạn thương tâm, nước trôi, lửa cháy, quan lại hành hình, dưới biển cá kình, trên non hổ dữ, sư tử, độc xà, giặc giã khắp nơi, hết đường chạy thoát. Nhờ có căn lành đời trước, nên nhớ thương hiệu của Phật Dược Sư, trừ tai thần chú, nhiếp niệm thọ trì, toàn bộ tội này theo đây tan mất. ” Nếu có Phật tử lỡ phạm cấm giới, sợ đọa tam đồ, kính trọng tôn thờ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Nhờ công đức này, khỏi đường sanh tử. ” Nếu có phụ nữ chịu khổ lúc sanh, công sức của con người tiêu tan, tưởng chừng phải chết. Nhờ phước đời trước, nghe được thương hiệu của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, liền hết khổ đau, hạ sanh mau lẹ, mẹ con bình an ”. Phật hỏi A Nan có tin việc ấy ? A Nan đứng dậy mà bạch Phật rằng : ” Mặt trăng nóng lên, mặt trời lạnh lại, lời nói Như Lai không khi nào sai. Nhưng chúng đời sau tánh hay tự cao, không tin lời Phật, sẽ bị đọa lạc ở chốn tam đồ ”. Bấy giờ, trong chúng hội này có một Bồ tát tên là Cứu Thoát quỳ gối chắp tay bạch với Phật rằng : ” Bạch Đức Thế Tôn ! Sau khi Như Lai diệt độ, những người đau khổ, bệnh nặng, ốm gầy ; bà con, bạn hữu hết lòng cứu chữa, mà vẫn không khỏi, lại thấy sứ giả Diêm Ma sau khi kiểm tra đưa hồn về địa phủ đang chờ xét xử. Nếu có Phật tử vì người bệnh này, rước đủ bảy Thầy, treo phan tục mạng, hết lòng cầu nguyện Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Thần thức người này hoàn toàn có thể trở lại, nhớ rõ mọi việc ở chốn âm ty ; vì vậy từ đây siêng năng tu phước, dẫu sanh trong đời ngũ trược mà vẫn an lành ”. Bấy giờ, A Nan muốn hiểu rõ ràng về đèn cứu mạng cùng với thần phan, làm thế nào giải oan cho người đã chết. Cứu Thoát Bồ tát bạch Đức A Nan, ở trong trần gian nếu có kẻ bệnh, muốn được bình an, tổng thể người thân trong gia đình phải giữ tám phần trai giới, mở kho bố thí, cúng dường chúng Tăng, lập đàn treo phan tục mạng trước bảy hình tượng của Phật Dược Sư, bốn mươi chín ngày đêm đốt đèn bổn mạng. Chư Tăng cầu nguyện, lễ Phật Dược Sư, giải ách trừ tai thần chú. Làm đủ việc ấy, bệnh khổ tiêu trừ. Bấy giờ, A Nan nói mạng đã hết, làm thế nào không chết, mà được sống thêm ? Cứu Thoát Bồ tát thưa liền : ” Thế Tôn có dạy chín loại hoạnh hồn, do đó ta khuyên làm phan và đèn tục mạng, để khỏi tai nạn đáng tiếc, được sống lâu bền hơn. Chín thứ hoạnh này thật chưa hết số, nhưng vì quá khổ, nên phải chết oan. ” Thứ nhứt, người bệnh không đủ thuốc thang, không người chăm nom, bệnh không đáng chết mà phải qua đời. Thứ hai, những kẻ chơi bời, đam mê tửu sắc. Thứ ba, bị bắt, bị xử tử hình. Thứ tư, chết chìm. Thứ năm, chết cháy. Sáu, bị ác thú. Thứ bảy, rơi từ trên cao. Tám, bị khổ đau vì lầm thuốc độc. Thứ chín, mai một vì thiếu thức ăn, phải bị chết oan, nên làm hoạnh tử. ” Lại nữa A Nan ! Ở trên trần gian thường thao tác ác, Diêm vương xử phạt, nên giảm tuổi đời. Ta khuyên những người phóng sanh, tu phước, để được thọ mạng lâu bền hơn ”. Bấy giờ, trong chúng hội này, mười hai Dược Xoa đại tướng cùng với thần binh, tổng thể phát tâm quy y Tam Bảo và nguyện vì đạo, tương hỗ người đời. Bất cứ nơi nào kinh này lưu bố, quyết lòng ủng hộ người trì kinh này thoát khỏi nạn tai, cầu chi được nấy. Và trong lúc ấy, dùng chỉ năm màu gút tên ta vào, trì tụng trừ tai thần chú, ước nguyện khá đầy đủ, mới tháo dây ra. Tên của tất cả chúng ta là Cung Tỳ La đại tướng, Phạt Chiết La đại tướng, Mê Súy La đại tướng, An Để La đại tướng, Át Nể La đại tướng, San Để La đại tướng, Nhơn Đạt La đại tướng, Ba Di La đại tướng, Ma Hổ La đại tướng, Chơn Đạt La đại tướng, Chiêu Đổ La đại tướng, Tỳ Yết La đại tướng thường ở Ta bà. Đức Phật Thích Ca liền khen mười hai Dược Xoa đại tướng cùng với thần binh cứu khổ độ sinh, đền ơn chư Phật. A Nan lại bạch : ” Kinh gọi tên gì, làm thế nào thọ trì, xin Phật chỉ bảo ? ”. Thế Tôn dạy rõ kinh gọi Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, hay Thập Nhị Thần Tướng Nhiêu Ích Hữu Tình Kết Nguyện Thần Chú, cũng gọi Bạt Trừ Nhứt Thiết Nghiệp Chướng, mà thọ trì. Phật nói lời này, chư đại Bồ tát, bát bộ Thiên long, toàn bộ trần gian, Đại đức A Nan, tám ngàn Thánh Tăng đều rất vui mừng, tín thọ phụng hành.

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN

Nam mô bạt già phạt đế bệ sát xả, lủ rô thích lưu ly bác lặt bà hắc ra xà giả. Đát tha yết đa gia a ra ha đế tam miệu tam bột đà gia đát điệt tha. Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xả, tam một yết đế tóa ha. ( 3 lần ) Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết Nghiệp chướng bao đời đều giải hết Rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính Đối trước Phật đài, cầu xin giải kiết Dược Sư Phật, Dược Sư Phật Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật Tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật. NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT ( 3 lần ) Mười hai thần tướng đại Dược Xoa Trợ tuyên Chánh pháp tại Ta bà Thiên long Bát bộ đều tùy hỷ Tà ma ngoại đạo phải tránh xa NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ THIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT ( 3 lần )

Phục nguyện :

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT tác đại chứng minh

Kính nguyện Phật Dược Sư giáng phước, Đức Di Lặc ban vui, Văn Thù khai cơ, Quan Âm thường cứu khổ. Vâng lời Phật Tổ, con mở hội Dược Sư, cầu mười hai Dược Xoa thần tướng phát tâm từ, xin Cứu Thoát Bồ tát thường gia hộ, khiến mọi người ( bệnh nhân ) hết khổ, cho quyến thuộc bình an. Nguyện tổng thể trần gian đều trở thành Cực lạc. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành. Xin nguyện Từ bi thường gia hộ. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành. Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành. Nguyện chư Hộ Pháp thường ủng hộ.

TAM QUY

* Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng ( 1 lạy )

* Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)

* Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, toàn bộ không ngại ( 1 lạy )

Nguồn: HT Thích Trí Quảng, Chùa Huê Nghiêm


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Hotline 24/7: O978.922.569