Sơ đồ tư duy môn Lịch Sử 12 Bài 13 và Bài tập trắc nghiệm (Có đáp án)

Sơ đồ tư duy môn Lịch Sử 12 bài 13 và bài tập trắc nghiệm (Có đáp án)Bài 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM (1925 – 1930). Sau đây Trung tâm Gia sư Đà Nẵng chia sẻ các em học sinh đang ôn thi THPT Quốc Gia, tài liệu học Lịch sử 12 theo sơ đồ tư duy và làm bài tập trắc nghiệm theo bài. Với sơ đồ tư duy theo sự kiện Lịch sử giúp các em học và nhớ kiến thức một cách khoa học hơn. Ngoài ra còn có bộ các câu hỏi trắc nghiệm đi cùng giúp các em kiểm tra lại kiến thức.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 thi THPT Quốc gia ( Có đáp án )

Sơ đồ tư duy môn Lịch Sử 12 bài 13 và bài tập trắc nghiệm (Có đáp án)Bài 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM (1925 – 1930)

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 và Trắc nghiệm lịch sử 12 từng bài có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 thi THPT Quốc gia (Có đáp án)

Hội Gia sư Đà Nẵng chỉ tổng hợp và chia sẻ tài liệu học tập.
Chúng tôi KHÔNG giải thích và KHÔNG giải bài tập giúp nhé.
Mong các bạn thông cảm nha.

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM (1925 – 1930 )

1. Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 13 ngắn gọn

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM (1925 – 1930 )Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM (1925 – 1930 )Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM (1925 – 1930)Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM (1925 – 1930)

2. Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 13 chi tiết

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 13 - 1Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 13 – 1Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 13 - 2Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 13 – 2Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 13 - 3Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 13 – 3Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 13 - 4Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 13 – 4

Tóm tắt lý thuyết lịch sử 12 bài 13

I.Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng

1. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

a. Thành lập :

 • 11/1924: Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) lập tổ chức Cộng sản Đoàn (2/1925).
 • 6/1925: Nguyễn Ái quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
 • 21/6/1925: Ra báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Hội.

b. Chủ trương : Làm cách mạng vương quốc tiến tới làm cách mạng quốc tế .
c. Hoạt động :

 • 1927: Xuất bản tác phẩm “Đường Kách Mệnh” làm tài liệu tuyên truyền và huấn luyện cách mạng.
 • 1928: Tổ chức phong trào vô sản hóa, đưa hội viên thâm nhập vào đời sống công nhân để tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức chính trị.

=> trào lưu công nhân có sự chuyển biến rõ ràng về chất, tạo điều kiện kèm theo cho sự sinh ra của 3 tổ chức triển khai cộng sản ở Nước Ta .

2. Tân Việt cách mạng Đảng

a. Sự xây dựng :

 • 7/1925: Một nhóm tù chính trị và sinh viên thành lập hội Phục Việt ở Vinh.
 • 7/1928: đổi tên là Tân Việt cách mạng đảng.

b. Chủ trương : Đánh đổ đế quốc, lập xã hội bình đẳng bác ái .
c. Hoạt động :

 • Tổ chức đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu tại Trung kì.
 • Do ảnh hưởng của Hội VN cách mạng thanh niên ] Tân Việt bị phân hoá.

3. Việt Nam Quốc dân đảng

a. Thành lập :

 • 25/12/1927 từ hoạt động yêu nước của nhà xuất bản Nam Đồng thư xã và ảnh hưởng của học thuyết Tôn Trung Sơn, Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập do Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính lãnh đạo.
 • Đây là tổ chức đại diện cho tư sản dân tộc theo khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.

b. Chủ trương : Làm cách mạng dân chủ tư sản nhằm mục đích đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến, thiết lập dân quyền .
c. Hoạt động : đa phần là những hoạt động giải trí ám sát bạo động gây tiếng vang. Tiêu biểu nhất là cuộc khởi nghĩa Yên Bái ( 2/1930 ) .

II. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

1. Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929

a. Hoàn cảnh sinh ra : 1929 : Phong trào yêu nước của những giai cấp tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ .
b. Quá trình xây dựng :

 • 3/1929: Một số hội viên tiên tiến của Hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cách mạng thanh niên ở Bắc Kì lập chi bộ cộng sản đầu tiên.
 • 5/1929: Tại Đại hội lần thứ I của Hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cách mạng thanh niên đại biểu Bắc Kì đề nghị thành lập Đảng Cộng Sản nhưng không được chấp nhận nên bỏ đại hội ra về.
 • 6/1929: Các nhóm cộng sản Bắc Kì họp tại Hà Nội lập Đông Dương Cộng sản Đảng, thông qua tuyên ngôn, điều lệ, ra báo Búa liềm.
 • 7/1929: Các hội viên của lại của Hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cách mạng thanh niên lập An Nam Cộng sản đảng ở Nam Kỳ.
 • 9/1929: Bộ phận đảng viên tiên tiến của Tân Việt cách mạng đảng lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

c. Ý nghĩa :

 • Là sản phẩm tất yếu của lịch sử.
 • Đánh dấu sự trưởng thành của công nhân Việt Nam, chứng tỏ xu hướng cách mạng vô sản phát triển mạnh.
 • Là bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng Cộng Sản VN.

2. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

a. Hoàn cảnh lịch sử :

 • 1929 – 1930: Ba tổ chức cộng sản ra đời nhưng hoạt động riêng rẽ gây tác động xấu cho phong trào cách mạng nước ta ð yêu cầu thống nhất các tổ chức cộng sản.
 • Nguyễn Ái Quốc từ Xiêm về Hương Cảng triệu tập hội nghị Cửu Long để hợp nhất các Đảng Cộng Sản.
 • 6/1/1930: Hội nghị Cửu Long bắt đầu.

b. Nội dung hội nghị :

 • Hội nghị nhất trí hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Thông qua chính cương, sách lược và điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đây là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

c. Ý nghĩa lịch sử
+ Là tác dụng tất yếu của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa và đấu tranh giai cấp ở Nước Ta .
+ Đảng là mẫu sản phẩm của sự phối hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước .
+ Là bước ngoặt trong lịch sử cách mạng Nước Ta vì :

 • Đảng trở thành chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
 • Từ nay cách mạng Việt Nam có đường lối đúng đắn, sáng tạo.
 • Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới.

+ Đảng sinh ra có tính quyết định hành động bước tăng trưởng nhảy vọt về sau của cách mạng Nước Ta .

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMSơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 13

Câu 1.a/. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập trên cơ sở của tổ chức nào?
A. Tâm tâm xã.
B. Hội Phục Việt.
C. Đảng Thanh niên.
D. Việt Nam nghĩa đoàn.

Câu1.b/. Tổ chức nòng cốt của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là
A. Hội Phục Việt.
B. Cộng sản đoàn.
C. Tâm tâm xã.
D. Những người thanh niên trẻ.

Câu 2. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập vào thời gian nào? Ở đâu?
A. Tháng 5- 1925 tại Quảng Châu ( Trung Quốc)
B. Tháng 6- 1925 tại Hương cảng ( Trung Quốc).
C. Tháng 6- 1925 tại Quảng Châu ( Trung Quốc).
D. Tháng 7-1925 tại Quảng Châu ( Trung Quốc).

Câu 3. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời trong hoàn cảnh nào?
A. Do yêu cầu của phong trào công- nông Việt Nam cần có tổ chức cách mạng lãnh đạo.
B. Thanh niên yêu nước Việt Nam đang tập họp tại Trung Quốc sau sự kiện tiếng Sa Diện thấy cần có tổ chức chính trị lãnh đạo.
C. Do Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu ( Trung Quốc) tháng 11-1924 tiếp xúc với các nhà cách mạng và thanh niên tại đây chuẩn bị cho việc thành lập Đảng vô sản.
D. Do hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919- 1925 ở Liên xô.

Câu 4. Hoạt động chủ yếu nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là
A. Xuất bản báo Thanh niên làm cơ quan tuyên truyền của Hội.
C. Thực hiện chủ trương “vô sản hóa”.
B. Mở lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cách mạng.
D. Thành lập cơ sở trong nước.

Câu 5. Cơ quan ngôn luận của Hội Viêt nam Cách mạng Thanh niên là:
A. Báo Thanh niên.
B. Tác phẩm Đường Kách mệnh.
C. Bản án chế độ thực dân Pháp.
D. Báo Người cùng khổ.

Câu 6. Báo Thanh niên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra số đầu tiên vào ngày tháng năm nào?
A. 26-1-1925.
B. 21-6-1925.
C. 21-7-1925.
D. 21-6-1926.

Câu 7. Mục đích chủ yếu của báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách mệnh của Nguyễn Ái Quốc là
A. tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước cho nhân dân.
B. tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc.
C. trang bị lí luận cách mạng giải phóng dân tộc cho cán bộ của Hội Việt nam Cách mạng Thanh niên để tuyên truyền cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
D. đoàn kết quần chúng đấu tranh chống đế quốc và tay sai.

Câu 8. Ý nào sau đây không phản ánh đúng những hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ?
A. Mở lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cách mạng.
B. Hoạt động quân sự là chủ yếu, thiên về ám sát cá nhân.
C. Dùng báo chí để tuyên truyền, giáo dục quần chúng.
D. Thực hiện chủ trương “ vô sản hóa”để rèn luyện và tuyên truyền cách mạng.

Câu 9. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời trong hoàn cảnh nào?
A. Năm 1919-1925, do yêu cầu của phong trào công-nông Việt Nam cần có tổ chức cách mạng lãnh đạo.
B. Sau sự kiện tiếng bom Sa Diện (6.1924), thanh niên yêu nước Việt Nam đang tập họp tại Trung Quốc thấy cần có tổ chức chính trị lãnh đạo.
C. Do Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (11-1924) tiếp xúc với các nhà cách mạng và thanh niên tại đây chuẩn bị cho việc thành lập đảng vô sản.
D. Do hoat động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919-1925 ở Liên Xô và Trung Quốc dẫn đến yêu cầu cấp thiết thành lập tổ chức lãnh đạo.

Câu 10. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời vào tháng 6-1925 nhằm mục đích gì?
A. Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết đấu tranh, đánh đổ đế quốc Pháp và tay sai.
B. Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế.
C. Liên lạc với các dân tộc bị áp bức làm cách mạng.
D. Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc, thiết lập một xã hội bình đẳng bác ái.

Câu 11. Những hoạt động nào của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên gắn bó mật thiết với vai trò của Nguyễn Ái Quốc?
A. Bí mật chuyển các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc về nước.
B. Mở lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cách mạng tại Quảng Châu (Trung Quốc), ra báo Thanh niên.
C. Thực hiện phong trào “ Vô sản hóa”.
D. Tổ chức và lãnh đạo nhiều cuộc bãi công của công nhân.

Câu 12. Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên họp ở đâu? Vào thời gian nào?
A. Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), 6-1-1930.
B. Hương Cảng (Trung Quốc), từ ngày 1 đến 9-5-1929.
C. Hà Nội, từ ngày 1 đến 9-5-1929.
D. Quảng Châu ( Trung Quốc), từ ngày 1 đến 9-5-1929.

Câu 13. Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập vào thời gian nào? Tại đâu?
A. Tháng 3-1929, nhà số 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội.
B. Tháng 3-1929, Vạn Phúc, Hà Đông.
C. Tháng 3-1929, nhà số 5D, phố Hàm Long, Hà Nội.
D. Tháng 6-1929, nhà số 312, phố Khâm Thiên, Hà Nội.

Câu 14. Tân Việt Cách mạng đảng được thành lập trên cơ sở
A. nhóm Cộng sản đoàn.
C. Hội Việt nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu ( Trung Quốc)
B. Hội Phục Việt.
D. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.

Câu 15. Tên gọi Tân Việt Cách mạng đảng xuất hiện vào thời gian nào?
A. 21-6-1925.
B. 25-12-1927.
C. 14-7-1928.
D. 17-4-1928.

Câu 16. Dưới tác động của hệ tư tưởng nào làm cho Tân Việt Cách mạng đảng bị phân hóa?
A. Tư tưởng dân chủ tư sản.
B. Chủ nghĩa Mác- Lênin.
C. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.
D. Hệ tư tưởng phong kiến.

Câu 17. Tân Việt Cách mạng đảng đã phân hóa như thế nào dưới tác động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?
A. Một số đảng viên tiên tiến gia nhập Hội Việt nam Cách mạng Thanh niên, số đảng viên tiên tiến còn lại tích cực thành lập chính đảng cách mạng theo học thuyết Mác-Lênin.
B. Một số đảng viên tiên tiến gia nhập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.
C. Một số đảng viên tiên tiến gia nhập Việt Nam quốc dân đảng.
D. Một số đảng viên tiên tiến gia nhập Hội Liên hiệp Thanh niên.

Câu 18. Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập vào thời gian nào? Địa bàn hoạt động chính ở đâu?
A. 25-12-1925, địa bàn hoạt động chủ yếu ở Bắc kì.
B. 25-12-1927, địa bàn hoạt động chủ yếu ở Bắc kì.
C. 25-12-1925, địa bàn hoạt động chủ yếu ở Trung kì.
D. 25-12-1927, địa bàn hoạt động chủ yếu ở Nam kì.

Câu 19. Cơ sở đầu tiên của Việt Nam quốc dân đảng là
A. Cường học thư xã.
B. Quan hải tùng thư.
C. Hội Liên hiệp Thanh niên.
D. Nam đồng thư xã.

Câu 20. Việt Nam Quốc dân đảng là tổ chức cách mạng của
A. thanh niên học sinh.
B. trí thức Việt Nam.
C. tư sản dân tộc do Nguyễn Thái Học và Phó Đức Chính thành lập.
D. tư sản dân tộc do Bùi Quang Chiêu thành lập.

Câu 21. Mục tiêu của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng là
A. đánh đuổi thực dân Pháp, xỏa bỏ phong kiến.
B. đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.
C. đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại độc lập dân tộc.
D. đánh đuổi giặc Pháp, thiết lập dân quyền.

Câu 22. Cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân đảng nổ ra đêm 9-2-1930 tại Yên Bái, sau đó nổ ra ở các tỉnh nào?
A. Phú Thọ, Hải Dương, Hà Tĩnh.
B. Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La
C. Phú Thọ, Sơn Tây, Hải Dương, Thái Bình.
D. Thái Bình, Hòa Bình, Sơn La.

Câu 23. Nguyên nhân trực tiếp của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (9-2-1930)?
A. Thực dân Pháp tổ chức nhiều cuộc vây ráp.
B. Nhiều cơ sở của Việt Nam Quốc dân đảng bị phá vỡ.
C. Bị động trước tình thế thực dân Pháp khủng bố sau vụ tên trùm mộ phu Ba-danh bị ám sát, những nhà lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam Quốc dân đảng quyết định khởi nghĩa.
D. Thực hiện mục tiêu của đảng là đánh đuổi giặc Pháp, thiết lập dân quyền.

Câu 24. Khởi nghĩa Yên Bái thất bại do nguyên nhân khách quan nào ?
A. Do giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo.
B. Khởi nghĩa nổ ra trong tình thế hoàn toàn bị động.
C. Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng còn non yếu.
D. Thực dân Pháp còn mạnh.

Câu 25. Ý nghĩa lịch sử lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Yên Bái là
A. chấm dứt vai trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp tư sản dân tộc đối với cách mạng Việt Nam.
B. góp phần cổ vũ lòng yêu nước và chí căm thù của nhân dân ta đối với thực dân Pháp và tay sai.
C. đánh dấu sự khủng hoảng của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.
D. Việt Nam Quốc dân đảng đáp ứng một phần yêu cầu của nhiệm vụ dân tộc của nhân dân ta.

Câu 26. Vì sao tại Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt nam Cách mạng Thanh niên, đoàn đại biểu Bắc kì đặt vấn đề thành lập đảng
cộng sản để lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng ?
A. Do phong trào dân tộc dân chủ ở nước ta phát triển mạnh.
B. Sự phát triển mạnh của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Tân Việt cách mạng đảng.
C. Do phong trào dân tộc và dân chủ, đặc biệt là phong trào công nhân phát triển mạnh, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
không còn đủ sức lãnh đạo.
D. Trước sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái, Việt Nam Quốc dân đảng tan rã.

Câu 27. Sự chuyển hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên dẫn đến sự ra đời các tổ chức cộng sản nào ở Việt nam trong
năm 1929 ?
A. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
B. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng.
C. An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
D. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Câu 28. An Nam Cộng sản đảng ra đời từ tổ chức nào ?
A. Hội Việt nam Cách mạng Thanh niên.
B. Các hội viên tiên tiến trong Hội Việt nam Cách mạng Thanh niên ở Trung Quốc và Nam kì.
C. Các đảng viên tiên tiến trong Tân Việt Cách mạng đảng.
D. Số đảng viên còn lại của Việt Nam Quốc dân đảng.

Câu 29. Năm 1929, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam lần lượt ra đời theo thứ tự?
A. Đông Dương Cộng sản liên đoàn, Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng.
B. An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
C. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn, An Nam Cộng sản đảng.
D. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Câu 30. Tờ báo Búa liềm là cơ quan ngôn luận của tổ chức cộng sản nào được thành lập vào năm 1929 ở Việt Nam ?
A. An Nam Cộng sản đảng.
B. Đông Dương Cộng sản đảng.
C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
D. Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng.

Câu 31. Tờ báo Đỏ là cơ quan ngôn luận của tổ chức cộng sản nào được thành lập vào năm 1929 ở Việt Nam ?
A. An Nam Cộng sản đảng.
B. Đông Dương Cộng sản đảng.
C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
D. Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng.

Câu 32. Hạn chế lớn nhất trong hoạt động của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam là
A. nội bộ những người cộng sản Việt nam chia rẽ.
B. phong trào cách mạng Việt Nam phát triển chậm lại..
C. hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau, làm cho phong trào cách mạng trong nước có nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ lớn.
D. đều cho mình là tổ chức đại diện chân chính của nhân dân.

Câu 33. Từ ngày 6-1-1930, Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp ở đâu?
A. Quảng Châu (Trung Quốc).
B. Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc).
C. Ma Cao ( Trung Quốc).
D. Thượng Hải (Trung Quốc).

Câu 34: Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp từ ngày 6-1-1930 vì nhiều lí do, lí do nào được coi là chủ yếu nhất?
A. Năm 1929, phong trào công nhân trên thế giới và trong nước phát triển.
B. Do chủ nghĩa Mác- Lênin tác động mạnh vào ba tổ chức cộng sản.
C. Do ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau, là trở ngại lớn cho phong trào cách mạng trong nước.
D. Do sự quan tâm của Quốc tế cộng sản đối với giai cấp công nhân Việt nam.

Câu 35. Dự Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, có sự tham gia của các tổ chức cộng sản nào?
A. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng.
B. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
C. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
D. An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Câu 36. Vai trò nổi bật nhất của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (6-1-1930) là
A. phê phán những quan điểm sai lầm của các tổ chức cộng sản riêng rẽ và nêu chương trình Hội nghị.
B. thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.
C. truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin và Việt Nam.
D. chấm dứt sự chia rẽ giữa các tổ chức cộng sản.

Câu 37. Tổ chức cộng sản gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 24-2-1930 là
A. Cộng sản đoàn.
B. An Nam Cộng sản đảng.
C. Đông Dương Cộng sản đảng.
D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Câu 38. Sự phát triển của phong trào công nhân từ 1926-1929 có ý nghĩa như thế nào đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ?
A. Là nhân tố tích cực thúc đẩy việc hình thành các tổ chức cộng sản, để đến đầu năm 1930 thống nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
B. Phong trào phát triển mạnh mẽ có ảnh hưởng rộng lớn trong toàn quốc, có sức thu hút các lượng xã hội khác tham gia thành lập Đảng Cộng sản.
C. Phong trào công nhân ngày càng lên cao, ý thức giai cấp càng rõ rệt và giai cấp công nhân trưởng thành nhanh chóng khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930.
D. Phong trào công nhân phát triển cùng với sự tăng nhanh của các cuộc bãi công, chủ nghĩa Mác- Lênin được truyền bá và Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Câu 39. Đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam là ý nghĩa của sự kiện lịch sử nào?
A. Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng.
B. Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
C. Thành lập An Nam Cộng sản đảng.
D. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 40. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa
A. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân.
B. tư tưởng Nguyễn Ái Quốc với chủ nghĩa Mác- Lênin.
C. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
D. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào yêu nước.

Câu 41. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của
A. phong trào công nhân trong những năm 1919-1925.
B. phong trào công nhân trong những năm 1925- 1927.
C. cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt Nam.
D. Phong trào dân tộc dân chủ trong những năm 1919-1925.

Câu 42. Đại hội nào của Đảng ta quyết định chọn ngày 3-2 hàng năm là ngày kỉ niệm thành lập Đảng? Thời gian tiến hành Đại hội?
A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng, họp vào tháng 3-1935.
B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, họp vào tháng 2-1951.
C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, họp vào tháng 9-1960.
D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, họp vào tháng 12-1976.

Câu 43. Đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam được xác định trong cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là
A. tiến hành “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.
B. làm cách mạng thổ địa.
C. tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc.
D. làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng dân tộc.

Câu 44. Lực lượng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là lực lượng nào?
A. Công nhân và nông dân.
B. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến.
C. Công nhân, nông dân, tư sản.
D. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức.

Câu 45. Căn cứ vào đâu để khẳng định Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là đúng đắn, sáng tạo?
A. Cương lĩnh đã vạch ra vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam; kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp.
B. Cương lĩnh khẳng định cách mạng Việt Nam là bộ phận quan trọng của cách mạng thế giới.
C. Cương lĩnh kêu gọi các dân tộc trên thế giới đoàn kết chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc.
D. Cương lĩnh nêu rõ hình thức và phương pháp đấu tranh cách mạng.

Câu 46. Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là
A. độc lập và dân chủ.
B. độc lập và tự do.
C. độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
D. tự do.

Câu 47. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam vì?
A. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về vai trò lãnh đạo và đường lối trong phong trào cách mạng Việt Nam.
B. Đảng đã vạch ra đường lối chiến lược mới cho cách mạng Việt Nam, trở thành chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng
Việt Nam.
C. Chứng tỏ sức mạnh của liên minh công – nông là hai lực lượng nồng cột của cách mạng.
D. Là kết quả tất yếu của quá trình đấu tranh của giai cấp công nhân trong thời đại mới.

Hội Gia sư Đà Nẵng chỉ tổng hợp và chia sẻ tài liệu học tập.
Chúng tôi KHÔNG giải thích và KHÔNG giải bài tập giúp nhé.
Mong các bạn thông cảm nha.

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 và Trắc nghiệm lịch sử 12 từng bài có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 thi THPT Quốc gia ( Có đáp án )

Hướng dẫn phụ huynh tuyển Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

Thời gian thiết yếu : 5 minutes .

Quy trình phụ huynh tuyển gia sư Đà Nẵng dạy kèm tại nhà
Trong suốt quá trình hỗ trợ tư vấn phụ huynh tuyển gia sư. Chúng tôi KHÔNG YÊU CẦU phí tuyển gia sư nào từ phụ huynh. Phụ huynh chỉ cần thanh toán học phí hàng tháng trực tiếp với gia sư.

 1. Bước 1: Gọi điện tư vấn tuyển gia sư

  Phụ huynh, học sinh có nhu cầu tìm gia sư có thể gọi điện thoại cho Hội Gia sư Đà Nẵng theo số hotline 0934490995. Trung tâm sẽ tiếp nhận các yêu cầu về gia sư, chuyển môn, địa điểm, thời gian, mục tiêu học…

 2. Bước 2: Trung tâm gia sư tuyển chọn gia sư theo yêu cầu Trong thời hạn 1 – 2 ngày, TT gia sư sẽ lọc list gia sư cộng tác. Sắp xếp gia sư tương thích, phỏng vấn kỹ. Báo cha mẹ về thông tin gia sư, hẹn ngày giờ cho 2 bên gặp.
 3. Bước 3: Gia sư gặp phụ huynh để nhận suất dạy Gia sư gặp học viên, sắp xếp lịch dạy kèm tại nhà, trao đổi thêm, kiểm tra trình độ học viên, xem những bài tập trên lớp, xu thế tiềm năng dạy và học.
 4. Bước 4: Gia sư dạy kèm tại nhà theo yêu cầu của phụ huynh và học sinh

  Nghiêm túc về giờ giấc và không được làm việc riêng trong giờ dạy.
  Gia sư cần phải có trách nhiệm cho sự tiến bộ của học sinh mình dạy.

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà NẵngTrung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.
Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

 • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
 • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
 • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
 • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.
Điện thoại: 0934490995
Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://dichvubachkhoa.vn
Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang
Google Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

( Visited 5.331 times, 1 visits today )


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Hotline 24/7: O978.922.569