Tội mua bán trái phép chất ma túy theo Bộ luật hình sự?

Ma túy là một tệ nạn nguy hiểm của xã hội nó có tác hại rất lớn đến sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, là nguồn gốc kéo theo nhiều tệ nạn như trộm cắp, cướp giật,…Vậy Tội mua bán trái phép chất ma túy theo Bộ luật hình sự? bị xử phạt như thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau.

Tội mua bán trái phép chất ma túy theo Bộ luật hình sự?

Theo quy định tại Điều 251 – Bộ luật hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy:

1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a ) Có tổ chức triển khai ;
b ) Phạm tội 02 lần trở lên ;
c ) Mua bán với 02 người trở lên ;
d ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn ;
đ ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai ;
e ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi ;
g ) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam ;
h ) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam ;
i ) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam ;
k ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam ;
l ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam ;
m ) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam ;
n ) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít ;
o ) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của những chất đó tương tự với số lượng chất ma túy lao lý tại một trong những điểm từ điểm a đến điểm n khoản này ;
p ) Tái phạm nguy khốn .

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

d ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam ;
đ ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam ;
e ) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam ;
g ) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít ;
h ) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của những chất đó tương tự với số lượng chất ma túy lao lý tại một trong những điểm từ điểm a đến điểm g khoản này .

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a ) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên ;
b ) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 100 gam trở lên ;
c ) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng 75 kilôgam trở lên ;
d ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên ;
đ ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên ;
e ) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên ;
g ) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên ;
h ) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của những chất đó tương tự với số lượng chất ma túy lao lý tại một trong những điểm từ điểm a đến điểm g khoản này .

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Các yếu tố cấu thành tội mua bán trái phép chất ma túy

– Mặt khách quan:

Đối với tội mua bán trái phép chất ma túy, mặt khách quan thể hiện qua một trong các hành vi sau:

+ Bán trái phép chất ma túy cho người khác ( không kể có thu lợi hay không ) .
+ Mua chất ma túy nhằm mục đích bán trái phép cho người khác .
+ Xin chất ma túy nhằm mục đích bán trái phép cho người khác .
+ Tàng chữ chất ma túy nhằm mục đích bán trái phép cho người khác ( nếu không có mục tiêu bán lại cho người khác thì người phạm tội bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy ) .
+ Vận chuyển chất ma túy nhằm mục đích bán trái phép cho người khác ( nếu không có mục tiêu bán lại cho người khác thì người phạm tội bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy ) .
+ Dùng chất ma túy ( thay cho tiền ) nhằm mục đích trao đổi thanh toán giao dịch trái phép ( ví dụ điển hình mua sản phẩm & hàng hóa rồi dùng chất ma túy để trả thay vì trả tiền ) .
+ Dùng gia tài không phải là tiền ( như vàng, xe gắn máy … ) nhằm mục đích đem trao đổi, thanh toán giao dịch … lấy chất ma túy nhằm mục đích bán lại trái phép cho người khác .

– Khách thể:

Hành vi phạm tội nêu trên xâm phạm đến những lao lý của Nhà nước về quản trị những chất ma túy .

– Mặt chủ quan:

Người phạm tội thực hiện tội phạm nêu trên với lỗi cố ý;

– Chủ thể:

Chủ thể của các tội phạm nêu trên là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên ngươi tổ chức, người xúi giục, người giúp sức cho người thực hiện một trong các hành vi mua bán trái phép chất ma túy (nêu ở mục c của khái niệm của tội này) đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hình phạt tội mua bán trái phép chất ma túy

Mức hình phạt của tội này được chia thành bốn khung đơn cử như sau :

– Khung một ( khoản 1 ) :

Có mức phạt tù từ hai năm đến bảy năm. Được áp dụng đối với trường hợp có đủ dấu hiệu cấu thành cơ bản của các tội phạm nêu trên. (Tức có một trong các hành vi mua bán trái phép chất ma túy như nêu ở mặt khách quan).

– Khung hai ( khoản 2 ) :

Có mức phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. Được áp dụng đối với một trong các trường hợp phạm tội sau đây:

+ Có tổ chức triển khai .

+ Phạm tội nhiều lần (xem giải thích tương tự tội sản xuất trái phép chất ma túy).

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn ( xem lý giải tương tự như tội sản xuất trái phép chất ma túy ) .
+ Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai ( xem lý giải tương tự như tội sản xuất trái phép chất ma túy ) .
+ Vận chuyển, mua bán qua biên giới. Được hiểu là luân chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Nước Ta qua biên giới một nước khác hoặc ngược lại .
+ Sử dụng trẻ nhỏ vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho trẻ nhỏ ( ví dụ điển hình sử dụng trẻ nhỏ vào việc mua bán, vận chuyên chất ma túy hoặc bán ma túy cho trẻ nhỏ sử dụng … ) .
+ Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có khối lượng từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam ( điểm g khoản 2 Điều 194 Bộ luật Hình sự ) .
+ Hêrôin hoặc côcain có khối lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam ( điểm h khoản 2 Điều 194 Bộ luật Hình sự ) .
+ Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ mười kilôgam đến dưới hai mươi lăm kilôgam .
+ Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới hai trăm ki lôgam ( điểm k khoản 2 Điều 194 Bộ luật Hình sự ) .
+ Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ mười kilôgam đến dưới năm mươi kilôgam ( điểm 1 khoản 2 Điều 194 Bộ luật Hình sự ) .
+ Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm gam ( điểm m khoản 2 Điểu 194 Bộ luật Hình sự ) .
+ Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ một trăm mililit đến dưới hai trăm năm mươi mililit ( điểm n khoản 2 Điều 194 Bộ luật Hình sự ) .
+ Có từ hai chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của những chất đó tương tự với sô ’ lượng chất ma túy nêu tại một trong những điểm từ điểm g đến điểm n khoản 2 Điểu 194 Bộ luật Hình sự ( xem phụ lục ) .
+ Tái phạm nguy hại ( xem lý giải tựa như tội sản xuất trái phép chất ma túy ) .

– Khung ba ( khoản 3 ) :

Mức phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm. Được áp dụng đối với một trong các trường hợp phạm tội sau đây:

+ Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có khối lượng từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam ( điểm a khoản 3 Điều 194 Bộ luật Hình sự ) .
+ Hêrôin hoặc côcain có khối lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam ( điểm b khoản 3 Điều 194 Bộ luật Hình sự )
+ Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ hai mươi lăm kilôgam đến dưới bảy mươi lăm kilôgam ( điểm c khoản 3 Điều 194 Bộ luật Hình sự ) .
+ Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ hai trăm kilôgam đến dưới sáu trăm kilôgam ( điểm d khoản 3 Điều 194 Bộ luật Hình sự ) .
+ Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới một trăm năm mươi kilôgam ( điểm đ khoản 3 Điều 194 Bộ luật Hình sự ) .
+ Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm gam ( điểm e khoản 3 Điều 194 Bộ luật Hình sự ) .
+ Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ hai trăm năm mươi mililit đến dưới bảy trăm năm mươi mililit ( điểm g khoản 3 Điểu 194 Bộ luật Hình sự ) .
+ Có từ hai chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của những chất đó tương tự với số lượng chất ma túy nêu tại một trong những điểm từ điểm a đên điểm g khoản 3 Điều 194 Bộ luật Hình sự ( xem phụ lục ) .

– Khung bốn ( khoản 4 ) :

Có mức phạt tù từ hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. Được áp dụng đối với một trong các trường hợp phạm tội sau đây:

+ Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lường từ năm kilôgam trở lên ( điểm a khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự ) .
+ Hêrôin hoặc côcain có trong lượng một trăm gam trở lên ( điểm b khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự ) .
+ Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ bảy mươi lảm ki lôgam trở lên ( điếm c khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự ) .
+ Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ sáu trăm kilôgam trở lên ( điểm d khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự ) .
+ Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ một trăm năm mươi kilôgam trở lên ( điểm đ khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự ) .
+ Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ ba trăm gam trở lên ( điểm e khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự ) .
+ Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít trở lên ( điểm g khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự ) .
+ Có từ hai chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của những chất đó tương tự với số lượng chất ma túy pháp luật tại một trong những điểm từ điểm a đến điểm g khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự ( xem phụ lục ) .

– Hình phạt bổ trợ ( khoản 5 ) :

Ngoài việc chịu một trong những hình phạt như đã nêu ở trên, tùy từng trường hợp đơn cử, người phạm những tội nêu trên còn hoàn toàn có thể bị :

+ Phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng.

+ Tịch thu một phần hoặc hàng loạt gia tài .
+ Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định từ một năm đến năm năm .

Đồng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy

Đồng phạm là sự cấu kết ngặt nghèo để cùng thực thi một tội phạm, có người thực hành thực tế, người tổ chức triển khai, người xúi giục, người giúp sức, có sự phân công cấu kết cùng thực thi một tội phạm, có tính ngặt nghèo, link lẫn nhau khi triển khai tội phạm .
Như vậy một người được coi là đồng phạm của tội mua bán trái phép chất ma túy là người đó trực tiếp thực thi việc luân chuyển trái phép chất ma túy cho người khác, người dùng phương tiện đi lại của mình để chở người khác đi mua bán chất ma túy, …

Mua bán ma túy thì bị phạt như thế nào?

Anh trai em năm nay 25 tuổi, bị bắt vì mua 20 gam ma túy đá về để sử dụng. Anh ấy phải chịu bao nhiêu năm tù ? xin Luật sư tư vấn cho mái ấm gia đình được biết. Anh tôi có được đăng kí đi nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược khi đang chấp hành hình phạt tù hay không ?

Trả lời:

Chào bạn, câu hỏi của bạn thuộc lĩnh vực tư vấn luật Hình sự. Với câu hỏi của bạn, Luật Hoàng Phi xin trả lời như sau:

Thứ nhất : Về yếu tố anh bạn phải chịu bao nhiêu năm tù ?

Ma túy là chất gây nghiện, là mặt hàng cấm buôn bán và lưu thông trên thị trường do tính chất nguy hiểm của nó, với những gì bạn trình bày thì chúng tôi xác định anh bạn đã phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy được quy định trong Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo đó, mua bán trái phép chất ma túy thuộc trường hợp các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến 100 gam theo điểm m khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Như vậy, đối chiếu với hành vi mua bán trái phép chất ma túy của anh trai bạn, cụ thể anh trai bạn đã mua 20 gam ma túy đá về để sử dụng, thì anh bạn đã phạm vào tội Mua bán trái phép chất Ma túy, anh trai của bạn có thể bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm tùy vào mức độ vi phạm, tái phạm, các tình tình tiết tặng nặng, giảm nhẹ mà Tòa án sẽ có phán quyết cuối cùng.

Thứ hai: Anh bạn có được đăng kí đi nghĩa vụ quân sự không?

Theo quy định tại Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy đình những đối tượng sau không được đăng kí nghĩa vụ quân sự:

” Điều 13. Đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự

1. Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây không được ĐK nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược :

a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích;

b) Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

c ) Bị tước quyền ship hàng trong lực lượng vũ trang nhân dân .
2. Khi hết thời hạn vận dụng những giải pháp lao lý tại khoản 1 Điều này, công dân được ĐK nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược. ”

Như vậy, anh bạn nếu bị xử phạt tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy thì sẽ không được đăng kí nghĩa vụ quân sự vì đó là những chủ thể đặc biệt, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cần chấp hành xong hình phạt tù, được xóa án tích thì sau đó mới được đăng kí nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Hotline 24/7: O978.922.569