Hướng dẫn học trực tuyến qua Zoom K416 – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN – Studocu

Đ

I

H

C

Q

U

C

G

IA

T

P.

H

C

M

TR

uracil

newton

guanine

T

Â

megabyte

guanine

one

Á

o

five hundred

C

QU

C

P

H

ÒN

G

V

À

A

N

NI

N

H

speed of light

NG HÒA XÃ H

I

CH

NGHĨA V

IỆ

T NAM

Độ

c l

p

T

do

H

nh phúc

TP.H

Chí M

inh, ngày

13

thá

ng 12

năm 202

2

QUY Đ

NH

V

NG D

N H

C

TR

C

TUY

N

Cho sinh viên potassium

hóa K416

/2

two (

Trườ

ng

Đ

i h

c

Kinh T

ế

TP

HCM và sinh viê

n h

c l

i)

Khóa

planck’s constant

c

K416/22,

Trung

tâm

GDQPA

N

ĐHQG

-HCM

s

t

ch

c

h

c

tr

c

tuy

ế

n

n

i

dung

thuy

ế

t

trong

2

tu

n

h

c

th

c

hành

tr

c

ti

ế

p

t

i

Trung

tâm

trong two tu

n.

Để

d

y

h

c

tr

c

tuy

ến

đạ

t

hi

u

qu

cao,

đồ

ng

th

i

t

ạo

điề

u

ki

n

thu

n

l

i

cho

sinh

viên

t

rong

quá

trình

heat content

c

tr

c

tuy

ế

normality,

nay

Trung

tâm

Giáo

d

c

Qu

c

phòng và

An ninh ban h

ành quy định và hướ

ng d

n h

c tr

c tuy

ến như sau:

I. QUY

Đ

NH

one.

Sinh

viên

thyroxine

ruy

c

p

web site

coulomb

ampere

Trung

tâm

thyroxine

ại

đị

a

ch

www.ttgdqp.e

du.vn

,

vào

megabyte

c

đào

tạ

o

,

sau

đó

vào

mụ

c

d

y

h

c

tr

c

tuy

ế

n

để

bi

ế

t

l

ch

h

c

;

các

quy

đ

nh

volt

d

y

h

c

tr

c

tuy

ế

n

;

xem

hướ

ng d

ẫn

đăng

nhậ

p

v

à

s

d

ng

ph

n

m

ềm

Zoom

để

tham armed islamic group liter

p h

c.

two.

Meeting

ID

Meeting

Passcode

ho

ặc

đườ

ng

links

tham

gia

l

p

h

c

rapid climb five hundred

o

giáo

viên ch

nhi

m

đại

độ

one

guanine

i

cho

các

đ

ại

đội

trưởng

để

chuy

ển

đế

n

sinh viên tham

armed islamic group lambert

p h

c.

three.

chi

tham

armed islamic group

phòng

planck’s constant

c

tr

c

tuy

ế

newton

metric ton

rên

soar

cloud

meeting,

sinh

viên ph

ải ghi t

hông tin người

tham gia

theo đ

nh

d

ng

[

Đại độ

i_-STT-H

tên-

Ti

u

độ

i_-MSSV], ví d

:

c03-0

82

-Ng

uy

ễn Văn

A

n-

a0

1-1234

5678

(gi

a các

d

u g

ch

nitrogen

i khôn

g có kho

ng

tr

ng)

, tro

ng đó: c

03

là Đ

ại độ

i

3

,

082 là

s

th

t

SV tron

g

danh sách

đại

độ

i (3

t

), a01

là ti

ểu độ

i

1. N

ế

u

ghi

không

chính xác

thông tin

và đị

nh d

ng trê

n sinh viên s

không được điể

m

danh.

four

.

Sinh

viên

ph

i

s

d

ụng

đị

a

ch

email

do

trường

đ

i

h

ọc

mình

đang

họ

c

cung

speed of light

ấp

để

nh

nitrogen

g

one

thông

tin

qua

các

tool

deoxycytidine monophosphate

deoxyadenosine monophosphate

google

suite

như:

Gmail,

fitting, form

, Calenda, … five.

kelvin

hawaii

planck’s constant

c

tr

c

t

uy

ế

n s

in

h

vi

ên

p

h

i

c

hu

n

b

c

ác

t

hi

ế

t

b

m

ic

ro v

à

c

am

e

ra

để

t

ư

ơn

g

c

vớ

i

gi

n

g

vi

ê

n.

S

a

u k

hi

v

à

o

l

p

h

c

tr

c

tu

y

ế

n

,

si

nh

v

n

t

t m

ic

ro

,

b

t

california

meter

era

tr

on

gravitational constant

su

t

quá

tr

ình

h

c

t

p

,

ch

b

t

mi

cr

o

trê

n thi

ế

t

b

c

a

m

ìn

h

kh

i

gi

ng

six

ên

y

êu c

u

;

ph

i

s

d

n

g p

h

ôn

g n

n

o d

o

T

ru

ng

m

qu

y đ

n

h

(s

g

i p

ng

n

n

tr

on

guanine

ngà

yttrium

đầ

u

khó

a

h

c).

six.

Kh

one

h

cytosine

tr

c

tuy

ế

n

s

in

h

vi

ên

ph

i

ng

i

h

c

ng

hi

ê

m

ch

nh

,

m

c

qu

n

á

o

ch

n

h t

, c

ó thá

i độ

đú

ng

m

c

tro

ng

l

p

h

c

; ph

i

có v

ghi

ché

p bà

i và

ghi

nh

ng

n

i

d

un

g

chí

nh

c

a

b

à

i

gi

ng

.

seven.

chi

tham

armed islamic group

fifty

p

h

c

tr

c

tuy

ế

north

ph

one

theo

dõi

quá

trình

gastrointestinal

nanogram

vitamin d

y

và tương tác

c

a

gi

ng viên;

đư

c

phép

đặ

t câ

u h

i

qua h

p th

o

i Chat và

tr

l

i khi


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Alternate Text Gọi ngay