PHÁP LỆNH ngoại hối – Pháp lệnh ngoại hối – PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Số – Studocu

PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI CỦA

ỦY prohibition THƯỜNG VỤ q

UỐC HỘI Số 28/2005/PL-UBTVQH1

one NGÀY

thirteen THÁNG twelve NĂM 2005 Căn

cứ

vào

Hiến

pháp

nước

Cộng

hoà

hội

chủ

nghĩ

vitamin a

volt

iệt

Nam

năm

1992

đã

được

sửa

đổi,

bổ

sing

theo

Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày twenty-five tháng twelve năm 2001 của Quốc hội khoá adam, kỳ họp thứ ten ; Căn

cứ

vào

Nghị

quyết

số

42/2005/QH1

one

ngày

fourteen

tháng

six

năm

2005

của

Quốc

hội

khoá

eleven,

kỳ

họp

thứ

seven

về

điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005 ; Pháp lệnh này quy định về hoạt động ngoại hối. Chương one NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều one.

Phạm vi điều chỉnh

Pháp lệnh này điều chỉnh các hoạt động ngoại hối tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều two.

Đối tượng áp dụng

one. Tổ chức, cá nhân là người cư trú, người không cư trú có hoạt động ngoại hối tại five

iệt Nam. two. Các đối tượng khác có liên quan đến hoạt động ngoại hối. Điều three.

Chính sách quản lý ngoại hối của Việt Nam

Nhà nước

Cộng hoà

xã hội

chủ

nghĩa Việt Nam

thực hiện

chính sách

quản lý

ngoại hối

nhằm tạo

điều kiện

thuận lợi và

bảo

đảm

lợi

ích

hợp

pháp

cho

tổ

chức,

nhân

tham

armed islamic group

hoạt

động

ngoại

hối,

góp

phần

thúc

đẩy

phát triển

kinh tế ;

thực

hiện mục

tiêu

của

chính

sách

tiền

tệ

quốc

armed islamic group, nâng

cao

tính

chuyển

đổi

của

đồng

Việt Nam ;

thực

hiện

mục tiêu

trên

lãnh

thổ

Việt

Nam

chỉ

sử

dụng

đồng

Việt

Nam ;

thực

hiện

các

cam

kết

của

Cộng

hoà

hội

chủ

nghĩa

Việt Nam

trong

lộ

trình

hội

nhập

kinh

tế

quốc

tế,

tăng

cường

hiệu

lực

quản

nhà

nước

về

ngoại

hối

hoàn

thiện

hệ thống quản lý ngoại hối của Việt Nam. Điều four.

Giải thích từ ngữ

metric ton

rong Pháp lệnh này

,

các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau : one. Ngoại hối bao gồm : angstrom )

Đồng

tiền

của

quốc

armed islamic group

khác

hoặc

đồng

tiền

chung

châu

Âu

đồng

tiền

chung

khác

được

sử

dụng

trong

thanh toán quốc tế và khu vực ( sau đây gọi là ngoại tệ ) ; bel )

Phương

tiện

thanh

toán

bằng

ngoại

tệ,

gồm

séc,

thẻ

thanh

toán,

hối

phiếu

đòi

nợ,

hối

phiếu

nhận

nợ

các phương tiện thanh toán khác ; coke )

Các

loại

giấy

tờ

giá

bằng

ngoại

tệ,

gồm

trái

phiếu

Chính

phủ,

trái

phiếu

công

ty

,

kỳ phiếu,

cổ

phiếu

các

loại giấy tờ có giá khác ; d )

Vàng

thuộc

dự trữ

ngoại

hối

nhà

nước,

trên

tài

khoản

nước ngoài

của

người

trú ;

vàng

dưới

dạng

khối, thỏi, hạt, miếng trong trường hợp mang vào và mang right ascension khỏi lãnh thổ Việt Nam ; đ ) Đồng tiền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp chuyển vào và chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc được sử dụng trong thanh toán quốc tế. two. Người cư trú là tổ chức, cá nhân thuộc các đối tượng sau đây : a ) Tổ chức tín dụng được thành lập, hoạt động kinh doanh tại Việt

Nam ( sau đây gọi là tổ chức tín dụng ) ; b-complex vitamin )

Tổ

chức

kinh

tế

được

thành

lập,

hoạt

động

kinh

doanh

tại

Việt

Nam

trừ

đối

tượng

quy

định

tại

điểm

vitamin a

khoản

này ( sau đây gọi là tổ chức kinh tế ) ; cytosine ) Cơ quan nhà nước,

đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính

trị, tổ chức chính trị – xã hội,

tổ chức chính trị xã hội – nghề

nghiệp,

tổ

chức

hội,

tổ

chức

hội

nghề

nghiệp,

quỹ

hội,

quỹ

từ

thiện

của

Việt

Nam

hoạt

động

tại

Việt Nam ;

vitamin d ) Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài ;

reference : https://dichvubachkhoa.vn
category : Quản Lý

Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Alternate Text Gọi ngay