Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường. (Tham khảo) – Blog Ngữ văn-Những nhịp cầu tri thức

 • Số tiêu chí không đạt yêu cầu : 01 /10 .

  two. Tiêu chuẩn two : Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

  Mở đầu : Nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Giáo viên có trình độ chuyên môn đạt từ khá trở lên. Đội ngũ nhân viên tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao. Đội ngũ học sinh đáp ứng các yêu cầu của Điều lệ trường trung học .
  2.1. Tiêu chí one : Năng lực của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục .
  a ) Có số năm dạy học ( không kể thời gian tập sự ) theo quy định của Điều lệ trường trung học ;
  b ) Được đánh giá hàng năm đạt từ loại khá trở lên theo Quy định Chuẩn Hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ;
  coke ) Đều được tham armed islamic group bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và quản lý giáo dục theo quy định .
  2.1.1. Mô tả hiện trạng :
  a ) Cán bộ quản lý nhà trường có trình độ đào tạo đại học và thời gian dạy học đều trên 05 năm theo quy định của Điều lệ trường trung học [ H1-1-08-05 ] .
  Cán bộ quản lý nhà trường trước chi được bổ nhiệm đều là những giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy theo đúng chuyên môn được đào tạo. Hiệu trưởng đã trải qua fifteen năm đứng lớp, có trình độ chuyên môn đại học. 02 Phó Hiệu trưởng : 01 Phó Hiệu trưởng đã có hơn sixteen năm đứng lớp và 01 Phó Hiệu trưởng đã qua seventeen năm đứng lớp [ H8-1-08-06 ]. Trình độ chuyên môn đều đạt chuẩn ( tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm ) .
  b ) Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhà trường trong quá trình công tác, lãnh đạo điều hành đơn vị đã được tập thể tín nhiệm. Hàng năm, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhà trường được lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá loại xuất sắc trên cơ sở bỏ phiếu tín nhiệm của tập thể sư phạm theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở [ H1-1-08-05 ] .
  c ) Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đều được tham armed islamic group được các lớp bồi dưỡng quản lý giáo dục, can học, ngoại ngữ và trung cấp chính trị. Tuy nhiên, cán bộ quản lý còn hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của nhà trường [ H1-1-08-05 ] .
  2.1.2. Điểm mạnh :
  Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng luôn được sự tín nhiệm cao của tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên. Hàng năm, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhà trường được lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá loại xuất sắc theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở và đạt trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý theo quy định .
  2.1.3. Điểm yếu :
  Cán bộ quản lý còn chưa thành thạo trong việc ứng dụng công nghệ thông canister để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của nhà trường .
  2.1.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng
  Năm học 2018 – 2019, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhà trường sẽ tham armed islamic group lớp bồi dưỡng canister học nâng cao, để thực hiện tốt hơn việc ứng dụng công nghệ thông canister trong quản lý .
  2.1.5. Tự đánh giá : Đạt .
  2.2. Tiêu chí two : Số lượng, trình độ đào tạo của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường tiểu học ( nếu trường có cấp tiểu học ), Điều lệ trường trung học .
  a ) Số lượng và cơ cấu giáo viên đảm bảo để dạy các môn học bắt buộc theo quy định ;
  bel ) Giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh đảm bảo quy định ;
  degree centigrade ) Đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn theo quy định :
  – Miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo : hundred % giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong đó trên chuẩn ít nhất twenty-five % đối với trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện và trường phổ thông dân tộc bán trú ( sau đây gọi chung là trường trung học cơ sở ), ten % đối với trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và trường phổ thông trực thuộc bộ, ngành ( sau đây gọi chung là trường trung học phổ thông ) và thirty % đối với trường chuyên ;
  – Các vùng khác : hundred % giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong đó trên chuẩn ít nhất forty % đối với trường trung học cơ sở, fifteen % đối với trường trung học phổ thông và forty % đối với trường chuyên .
  2.2.1. Mô tả hiện trạng :
  adenine ) Nhà trường có số lượng và cơ cấu giáo viên đảm bảo để dạy các môn học bắt buộc theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày twenty-three tháng eight năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày twenty-one tháng ten năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo banish hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông [ H1-1-04-01 ] ; [ H1-1-04-02 ] ; [ H2-2-02-01 ].

  b ) Nhà trường có chi đoàn giáo viên, Bí thư chi đoàn được bầu trong Đại hội chi đoàn [ H1-1-01-12 ]. Hiệu trưởng có quyết định phân công giáo viên làm nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh [ H2-2-02-02 ]. Hiệu trưởng có quyết định thành lập ban tư vấn trường học gồm Phó Hiệu trưởng và các giáo viên, các thành viên ban tư vấn trường học thực hiện công tác tư vấn cho học sinh theo hình thức kiêm nhiệm [ H2-2-02-03 ] .
  c ) Nhà trường có hundred % số giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong đó có 78,4 % giáo viên đạt trình độ trên chuẩn [ H1-1-04-01 ] ; [ H1-1-08-06 ] .
  2.2.2. Điểm mạnh :
  Trường có đủ số lượng giáo viên giảng dạy các môn theo quy định ; có giáo viên làm Bí thư qi đoàn, tổng phụ trách Đội, giáo viên làm tư vấn tâm lý cho học sinh ; hundred % đội ngũ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn .
  2.2.3. Điểm yếu :
  ban tư vấn trường học là những giáo viên kiêm nhiệm .
  2.2.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng :
  Hàng năm, Hiệu trưởng cử giáo viên tham armed islamic group lớp bồi dưỡng công tác tư vấn, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và lí luận chính trị để công tác tư vấn tâm lý học đường ngày càng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển tâm lý của học sinh. Nhà trường tiếp tục đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu giáo viên cho tất cả các môn học .
  2.2.5. Tự đánh giá : Đạt .
  2.3. Tiêu chí three : Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các quyền của giáo viên .
  ampere ) Xếp loại chung cuối năm học của giáo viên đạt từ loại trung bình trở lên, trong đó có ít nhất fifty % xếp loại khá trở lên theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ( nếu trường có cấp tiểu học ), Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ;
  barn ) Có ít nhất fifteen % giáo viên dạy giỏi cấp huyện ( quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh ) trở lên đối với trường trung học cơ sở và ten % giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh ( thành phố trực thuộc Trung ương ) trở lên đối với trường trung học phổ thông ;
  degree centigrade ) Giáo viên được đảm bảo các quyền theo quy định của điều lệ trường tiểu học ( nếu trường có cấp tiểu học ), điều lệ trường trung học và của pháp luật .
  2.3.1. Mô tả hiện trạng :
  adenine ) Xếp loại chung cuối năm học của giáo viên đạt từ loại khá trở lên chiếm tỉ lệ hundred % ( năm 2016 – 2017 ) theo quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông [ H1-1-04-03 ] .
  boron ) Giáo viên trường tham armed islamic group đầy đủ các Hội thi giáo viên dạy giỏi do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức, số lượng giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp quận đạt tỉ lệ bình quân 23.5 % giáo viên/năm [ H2-2-03-01 ] .
  vitamin c ) Hàng năm, nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, qua đó Hiệu trưởng cùng với Chủ tịch Công đoàn, toàn thể giáo viên, nhân viên của trường đã thảo luận, thống nhất về nghĩa vụ, quyền lợi, các chỉ tiêu phấn đấu cần thực hiện trong năm học mới. prohibition chấp hành Công đoàn là người đại diện cho tập thể ký kết thỏa ước thi đua thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức. prohibition thanh tra nhân dân giám sát việc thực hiện. Giáo viên nhà trường được đảm bảo các quyền theo quy định tại Điều thirty-two, Điều lệ trường trung học [ H1-1-06-03 ] ; [ H1-1-03-02 ] .
  2.3.2. Điểm mạnh :
  hundred % giáo viên đạt loại khá trở lên theo Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên .
  2.3.3. Điểm yếu :
  Không có giáo viên giỏi cấp thành phố .
  2.3.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng :
  Những năm tiếp theo, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng chuyên môn sẽ hướng dẫn, tạo điều kiện cho giáo viên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để có giáo viên giỏi cấp thành phố .
  2.3.5. Tự đánh giá : Đạt .
  2.4. Tiêu chí four : Số lượng, chất lượng và việc đảm bảo các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường Nhắn tin cho tác giả

  Lê Văn Bình @ 21:13 11/10/2019
  Số lượt xem : 3298

  Số lượt thích:

  0 người


 • Có thể bạn quan tâm
  © Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
  Alternate Text Gọi ngay