<

Tổng quan về cơ sở dữ liệu (Bài 1) – Gia Sư Tin Học

Trong bài tổng quan về cơ sở dữ liệu, chúng tôi sẽ trình bày các nôi droppings về dữ liệu là gì ? Cơ sở dữ liệu là gì ? Các phương pháp quản lý cơ sở dữ liệu. Các mô hình cơ sở dữ liệu. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu .

Tổng quan về cơ sở dữ liệu – Dữ liệu là gì

Là các thông tin của đối tượng ( người, vật, một khái niệm, sự việc… ) được lưu trữ trên máy tính .

Dữ liệu được mô tả dưới nhiều dạng khác nhau ( các ký tự, ký số, hình ảnh, ký hiệu, âm thanh… ). Mỗi cách mô tả gắn với một ngữ nghĩa nào đó.

Dữ liệu về đối tượng có thể khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh. Ví dụ : dữ liệu về đối tượng sinh viên có thể khác nhau tùy vào mục đích quản lý :
Quản lý điểm : Tên, mã sinh viên, điểm môn one, điểm môn two, điểm môn three. Trong chi đó quản lý nhân thân : Tên, địa chỉ, ngày sinh, quê quán, lớp

Tổng quan về cơ sở dữ liệu – Cơ sở dữ liệu (Database)

Cơ sở dữ liệu ( CSDL ) là tập hợp dữ liệu được tổ chức có cấu trúc liên quan với nhau và được lưu trữ trong máy tính .
CSDL được thiết kế, xây dựng cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu, truy xuất thông tin hoặc cập nhật dữ liệu .
CSDL được tổ chức có cấu trúc : Các dữ liệu được lưu trữ có cấu trúc thành các bản ghi ( criminal record ), các trường dữ liệu ( field ). Các dữ liệu lưu trữ có mối quan hệ ( relation ) với nhau
CSDL được cấu trúc để dễ dàng truy cập, quản lý và cập nhật .

Tổng quan về cơ sở dữ liệu – Quản lý dữ liệu

Quản lý dữ liệu là quản lý một số lượng lớn dữ liệu, bao gồm cả việc lưu trữ và cung cấp cơ chế cho phép Thao tác ( thêm, sửa, xóa dữ liệu ) và Truy vấn dữ liệu. Hai phương pháp quản lý dữ liệu : Hệ thống quản lý bằng file và Hệ thống quản lý bằng CSDL
Quản lý dữ liệu bằng file
Dữ liệu được lưu trữ trong các file riêng biệt. Ví dụ : các chương trình lưu trữ thông tin bằng hệ thống các file dạng text .
Nhược điểm của việc quản lý bằng charge :

  • Dư thừa và mâu thuẫn dữ liệu. 
  • Kém hiệu quả trong truy xuất ngẫu nhiên hoặc xử lý đồng thời. 
  • Dữ liệu lưu trữ rời rạc. 
  • Gặp vấn đề về an toàn và bảo mật
  • Quản lý dữ liệu bằng CSDL

Quản lý dữ liệu bằng CSDL giúp dữ liệu được lưu trữ một cách hiệu quả và có tổ chức, cho phép quản lý dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả .

Tổng quan về cơ sở dữ liệu – Các mô hình CSDL

Mô hình dữ liệu file
CSDL dạng file phẳng thường là file kiểu văn bản chứa dữ liệu dạng bảng. Ví dụ một file phẳng thể hiện thông can về customer ( Khách hàng ) dưới dạng bảng của công ty Northwind trader

Customer ID Company Name Contact First Name Contact Last Name Job  Title City State
6 Company F Francisco Pérez-Olaeta Purchasing Manager Milwaukee WI
26 Company Z Run Liu Accounting Assistant Miami FL

Mô hình dữ liệu phân cấp

Tổ chức theo hình cây, mỗi nút biểu diễn một thực thể dữ liệu. Liên hệ dữ liệu thể hiện trên liên hệ giữa nút cha và nút memorize. Mỗi nút cha có thể có một hoặc nhiều nút victimize, nhưng mỗi nút convict chỉ có thể có một nút cha .
Mô hình dữ liệu mạng
Các file riêng biệt trong hệ thống file phẳng được gọi là các bản ghi. Tập hợp bản ghi cùng kiểu tạo thành một kiểu thực thể dữ liệu. Các kiểu thực thể kết nối với nhau thông qua mối quan hệ cha-con. Mô hình dữ liệu mạng biểu diễn bởi một đồ thị có hướng, và các mũi tên chỉ từ kiểu thực thể cha sing kiểu thực thể con .
hình dữ liệu quan hệ
Trong mô hình dữ liệu quan hệ, không có các liên kết vật lý. Dữ liệu được biểu diễn dưới dạng bảng với các hàng và các cột : CSDL là tập hợp các bảng ( còn gọi là quan hệ ). Mỗi hàng là một bản ghi ( record ), còn được gọi là bộ ( tuple ). Mỗi cột là một thuộc tính, còn được gọi là trường ( field )
hình dữ liệu hướng đối tượng
Mỗi đối tượng bao gồm các thuộc tính, phương thức ( hành united states virgin islands ) của đối tượng. Các đối tượng trao đổi với nhau thông qua các phương thức. Một đối tượng có thể được sinh radium từ việc thừa kế từ đối tượng khác, nạp chồng ( hay định nghĩa lại ) phương thức của đối tượng khác…

Tổng quan về cơ sở dữ liệu – Hệ quản trị CSDL

Các mô hình CSDL đề cập đến các hình thức tổ chức lưu trữ và truy cập dữ liệu. Hệ quản trị CSDL ( database management system – database management system ) là các phần mềm giúp tạo các CSDL và cung cấp cơ chế lưu trữ, truy cập theo các mô hình CSDL .
Ví dụ : SQL waiter, Microsoft access, prophet là các hệ quản trị CSDL điển hình cho mô hình quan hệ. IMS của IBM là hệ quản trị CSDL cho mô hình phân cấp. IDMS là hệ quản trị CSDL cho mô hình mạng
Những lợi ích DBMS mang lại
Quản trị các CSDL và cung cấp giao diện truy cập để che dấu các đặc tính phức tạp về mặt cấu trúc tổ chức dữ liệu vật lý Hỗ trợ các ngôn ngữ giao tiếp. Ví dụ : Ngôn ngữ mô tả, định nghĩa dữ liệu – DDL. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu – DML. Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc – SQL Có cơ chế associate in nursing toàn, bảo mật cao
Hệ quản trị CSDL quan hệ (Relational DataBase Management System)
RDMBS là một dạng database management system được sử dụng phổ biến nhất, trong đó tất cả dữ liệu được tổ chức chặt chẽ dưới dạng các bảng dữ liệu. Tất cả các thao tác trên CSDL đều diễn right ascension trên các bảng.

Người dùng liên quan đến RDBMS
Người quản trị CSDL ( database administrator ), Người thiết kế CSDL ( database architect ), Người phân tích hệ thống ( system analyst ), Người lập trình ứng dụng ( application programmer ), Người thiết kế và triển khai CSDL ( database management system interior designer and Implementer ), Người dùng cuối ( end exploiter ) .


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Alternate Text Gọi ngay