Quyết định thành lập trung tâm lưu trữ lịch sử

Đã từ lâu memorize người tantalum đã biết lưu trữ cũng như khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ để phục vụ cho nhu cầu tồn tại và phát triển của mình. Ngày nay đi cùng với sự phát triển của xã hội, những nhu cầu khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử ngày càng armed islamic group tăng, vì tài liệu lưu trữ lịch sử là nguồn thông tin quá khứ, có độ chính xác cao và mang lại những giá trị đặc biệt trong việc xây dựng và bảo vệ sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của từng địa phương cũng như của Quốc armed islamic group. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của Công ty Luật air combat command tìm hiểu về thành lập trung tâm lưu trữ lịch sử, quyết định thành lập trung tâm lưu trữ lịch sử, ….
Quyết định Thành Lập Trung Tâm Lưu Trữ Lịch Sử (1)

1.Trung tâm lưu trữ lịch sử là gì?

Trung tâm Lưu trữ lịch sử là một đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục Văn thư – Lưu trữ. Trung tâm Lưu trữ lịch sử có chức năng, nhiệm vụ là giúp qi cục trưởng chi cục Văn thư – Lưu trữ trực tiếp quản lý các tài liệu lịch sử ; tổ chức thu thập, chỉnh lý, bảo quản, khai thác, sử dụng và phát huy những giá trị tài liệu lưu trữ ; ngoài ra còn thực hiện các dịch vụ về chỉnh lý tài liệu lưu trữ và cung cấp dịch vụ công về lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp của Sở Nội vụ ; đồng thời, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ .

>>>>>>> Nếu các bạn muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ hãy đọc bài viết: Thủ tục, điều kiện thành lập Trung Tâm Ngoại Ngữ [2023]

2.Thủ tục, trình tự xét duyệt tài liệu tại Trung tâm lưu trữ lịch sử.

Theo quy định tại Điều four Thông tư 10/2014/TT-BNV quy định về thủ tục và trình tự xét duyệt tài liệu như sau :
– Thủ tục đăng ký sử dụng tài liệu tại Phòng đọc

 • Độc giả đến sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử phải có Chứng minh nhân dân ( GCMND ) hoặc Hộ chiếu ; trường hợp sử dụng tài liệu để phục vụ công tác thì phải có Giấy giới thiệu hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi công tác .
 • Độc giả ghi các thông tin vào Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu. Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu được thực hiện theo mẫu tại Phụ lục số one .

– Trình tự phục vụ việc sử dụng tài liệu

 • Độc giả hoàn thành thủ tục đăng ký, viên chức Phòng đọc đăng ký độc giả vào sổ, mẫu Sổ đăng ký độc giả thực hiện theo Phụ lục số two ; Viên chức Phòng đọc hướng dẫn độc giả tra tìm tài liệu và viết phiếu yêu cầu sử dụng tài liệu .
 • Viên chức Phòng đọc trình hồ sơ đề nghị sử dụng tài liệu của độc giả cho người đứng đầu Lưu trữ lịch sử phê duyệt .
 • Sau chi hồ sơ đề nghị sử dụng tài liệu của độc giả được duyệt, viên chức Phòng đọc giao tài liệu cho độc giả sử dụng. Độc giả kiểm tra tài liệu và ký nhận vào Sổ giao nhận tài liệu .

3.Mẫu quyết định thành lập trung tâm lưu trữ lịch sử

Sau đây Công ty Luật air combat command xin cung cấp tới các bạn một mẫu quyết định thành lập trung tâm lưu trữ lịch sử mời các bạn tham khảo :
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH A Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
— — — — – — — — — — — — — — — — — — —
Số: ……./QĐ-UBND Tỉnh A, ngày … tháng … năm 20…
QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TRỰC THUỘC CHI CỤC VĂN THƯ – LƯU TRỮ, SỞ NỘI VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH A
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày nineteen tháng six năm 2015 ;
Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày twenty-eight tháng six năm 2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập ; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày fourteen tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập ;
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng four năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ;
Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày thirty-one tháng ten năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số … TTr-SNV ngày … tháng …. năm … ..
QUYẾT ĐỊNH:
Điều one. Thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh, Sở Nội vụ. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm như sau :

 1. Vị trí và chức năng
 2. Trung tâm Lưu trữ lịch sử ( sau đây gọi tắt là Trung tâm ) trực thuộc chi cục Văn thư – Lưu trữ có chức năng giúp chi cục trưởng chi cục Văn thư – Lưu trữ, Giám đốc Sở Nội vụ sưu tầm, bổ whistle, thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, bảo quản, tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu Lưu trữ lịch sử của tỉnh và thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật .
 3. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập suffice Nhà nước bảo đảm qi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của qi cục Văn thư – Lưu trữ ; hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ .
 4. Nhiệm vụ và quyền hạn
 5. Trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh theo Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử .
 6. Tổ chức thu nhận hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử .
 7. Thu thập, phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu thu về và những phông lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử, loại radium những tài liệu hết giá trị để làm thủ tục tiêu hủy theo quy định .
 8. Sưu tầm, bổ whistle tài liệu lưu trữ thuộc Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh ; tu bổ phục chế, bảo hiểm, giải mật tài liệu lưu trữ lịch sử ; lập danh mục tài liệu thuộc chế độ hạn chế sử dụng.
 9. Thực hiện và triển khai các phương án, chế độ bảo quản, bảo đảm associate in nursing toàn hồ sơ, tài liệu tại Kho lưu trữ .
 10. Tổ chức Phòng đọc và phục vụ tại Phòng đọc ; xuất, nhập tài liệu lưu trữ phục vụ khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ ; cấp bản sao tài liệu lưu trữ, bản chứng thực lưu trữ cho các tổ chức và công dân theo quy định .
 11. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác lưu trữ ; xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn thiện hệ thống công cụ tra cứu tài liệu lưu trữ ; từng bước tối ưu hóa thành phần thông can tài liệu trong các Phông lưu trữ bảo đảm bí mật, associate in nursing toàn theo quy định .
 12. Thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật .
 13. Tổ chức tuyên truyền, công bố, giới thiệu, trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ ; xuất bản ấn phẩm lưu trữ .
 14. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê thường xuyên và đột xuất về lưu trữ và tài liệu lưu trữ lịch sử tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử theo quy định .
 15. Quản lý về tổ chức biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật .
 16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do qi cục trưởng qi cục Văn thư – Lưu trữ và Giám đốc Sở Nội vụ giao và theo quy định của pháp luật .

three. Cơ cấu tổ chức

 1. Lãnh đạo Trung tâm gồm : Giám đốc và 01 Phó Giám đốc .
 2. Các viên chức chuyên môn, nghiệp vụ .

Điều two. Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo và tổ chức việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao .
Điều three. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký banish hành. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành : Nội vụ, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh ; qi cục trưởng chi cục Văn thư Lưu trữ ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử, căn cứ Quyết định thi hành./ .

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH
– Như Điều three ; CHỦ TỊCH
– Bộ Nội vụ ;
– Cục Văn thư và LTNN, Bộ Nội vụ ;
– Thường trực Tỉnh ủy ;
– Thường trực HĐND tỉnh ;
– Chủ tịch, các percentage UBND tỉnh ;
– Trung tâm Công báo và tin học ;
– Lưu : vermont, … .

4. Những câu hỏi thường gặp về thành lập trung tâm lưu trữ lịch sử?

Số lượng người làm việc khi thành lập trung tâm lưu trữ lịch sử?

Số lượng người làm việc và lao động hợp đồng của Trung tâm được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm trong tổng số lượng người làm việc và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày seventeen tháng eleven năm 2000 của Chính phủ

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thành lập trung tâm lưu trữ lịch sử?

vitamin a ) Phòng Hành chính – Tổng hợp ;
boron ) Phòng Nghiệp vụ lưu trữ .

Lãnh đạo Trung tâm khi thành lập trung tâm lưu trữ lịch sử gồm những ai?

Lãnh đạo Trung tâm gồm : Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc

Quy định về giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử?

Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm ;
Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi về thành lập trung tâm lưu trữ lịch sử, cũng như cung cấp mẫu quyết định thành lập trung tâm lưu trữ lịch sử để các bạn tham khảo. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông canister sau :
Hotline: 19003330
Zalo: 084 696 7979
Gmail: [email protected]
Website: accgroup.vn


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Alternate Text Gọi ngay